Facebook Instagram Twitter Youtube
Home Informatie Vertrouwens-contactpersoon
Vertrouwenscontactpersoon - Procedure

De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is de contactfunctionaris binnen de BCP betreffende seksuele intimidatie of grensoverschrijdend gedrag en is geen lid van het bestuur. Mocht contact willen opnemen met de VCP, dan verwijzen wij je graag door naar de bijbehorende contactpagina.

De taken van de VCP bestaan uit de volgende onderdelen:

  1. aanspreekpunt en eerste opvang vormen voor leden of vrijwilligers die zijn lastiggevallen en hulp of advies nodig hebben;
  2. nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is;
  3. de melder informeren over andere oplossingsmogelijkheden, zoals het inschakelen van het bestuur van BCP, een klachtenprocedure bij Badminton Nederland of aangifte bij de politie;
  4. het verder begeleiden, als de melder de zaak aan de orde wil stellen bij het bestuur van BCP of bij een klachtencommissie of aangifte wil doen;
  5. het doorverwijzen naar hulpverlenende instanties als daar behoefte aan bestaat;
  6. het bestuur informeren en adviseren m.b.t de problematiek van seksuele intimidatie of grensoverschrijdend gedrag.

Ad a. Eerste opvang

De VCP is er voor leden of vrijwilligers van BCP die te maken hebben met seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag en hier met iemand over willen spreken.

De VCP:

  • laat de klager het verhaal vertellen en bekijkt of en welke vervolgstappen nodig zijn
  • legt de klacht en de geadviseerde vervolgstappen schriftelijk vast
  • heeft een geheimhoudingsplicht. Deze geldt ook naar het bestuur, tenzij de melder toestemming geeft om het bestuur te informeren.

Ad b. Informele oplossing

De VCP neemt het initiatief om tot een oplossing in de informele sfeer te komen bijv door een gesprek met betrokkenen te arrangeren.

 

Ad c. Andere oplossingen

Als een oplossing in de informele sfeer niet mogelijk of mislukt is, bespreekt de VCP met melder of een formele melding wenselijk is en bij welke instantie.

 

Ad d. Begeleiding

De VCP stelt zich ervan op de hoogte of en in welke mate de melder in vervolgacties zijn hulp behoeft.

 

Ad e. Doorverwijzing naar hulpverlenende instanties

De VCP stelt zich ervan op de hoogte of er behoefte is aan professionele hulpverlening en begeleidt de melder daarin.

 

Ad f. Advisering

De VCP geeft (on)gevraagd advies en informatie aan het bestuur waarmee gericht beleid kan worden ontwikkeld tegen seksuele intimidatie of ongewenst gedrag.

De VCP brengt jaarlijks een geanonimiseerd verslag van zijn of haar activiteiten uit aan het bestuur, waarin vermeld staat hoe vaak er sprake is geweest van een melding en tot welke eventuele vervolgstappen en resultaten dit heeft geleid.