Facebook Instagram Twitter Youtube
Home Informatie Nieuws ALV uitnodiging
ALV uitnodiging Afdrukken E-mail
Geschreven door Kim Kerklaan   
zondag, 23 december 2018 10:55

Het bestuur nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering van BCP, die plaats zal vinden op:

Dinsdag 15 januari 2019 om 20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur)

in De Drie Heeren, Oostlaan 26, Pijnacker

Agenda:

1. Opening

2. Ingekomen stukken

3. Vaststellen van de notulen van de ALV van 2018

4. Bespreking van de jaarverslagen 2018 .
Download de jaarverslagen 2018.

5. Samenwerkingsverbanden met andere verenigingen.
De stukken zijn op dit moment nog niet beschikbaar. Ze zullen na 5 januari 2019 op de website van BCP te vinden zijn.
• BCP en TTVP (Tafel Tennis Vereniging Pijnacker)
• BCP en BV DEO (Badminton Vereniging DEO)

6. Financiële verantwoording 2018 en begroting 2019
De stukken zijn op dit moment nog niet beschikbaar. Ze zullen na 5 januari 2019 op de website van BCP te vinden zijn.
• Bespreking van het financieel overzicht van de penningmeester over 2018
• Bevindingen van de kascommissie
• Benoeming van nieuwe kascommissie
• Contributievoorstellen

7. Bestuursverkiezing
• Frank van Schie, voorzitter, Jasper Tanis, penningmeester, en Kim Kerklaan, bestuurslid PR treden regulier af. Het bestuur stelt voor hen te herbenoemen.
• Tussentijds teruggetreden is Jos Tettero, bestuurslid jeugdzaken. Hij wordt in het bestuur sinds medio 2018 vervangen door Etzel van Kuijk. Het voorstel is Etzel formeel te benoemen tot bestuurslid jeugdzaken
• Aan de vacature voor wedstrijdsecretaris wordt sinds september 2018 deels invulling gegeven door Bas Lijster. Het voorstel is hem ook formeel tot wedstrijdsecretaris te benoemen.

8. Rondvraag

9. Sluiting.

Het tijdstip van een pauze zal tijdens de vergadering door de voorzitter worden vastgesteld.

Na afloop van de ALV is er gelegenheid elkaar een goed en sportief 2019 toe te wensen.